Samen op weg naar een aanvaardbare oplossing

PRIVACYBESCHERMING

Laatste herzieningsdatum: 30 mei 2018

Identiteit organisatie:  

EH Advocatenkantoor, met ondernemingsnummer 0820.597.135, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:   

EH-Advocatenkantoor 

Reppelerweg 309

3950 Bocholt

Tel: +32 11 92 05 63

Fax: +32 11 98 85 12

www.emmyhallaert.be

info@emmyhallaert.be

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens die strikt vertrouwelijk moeten blijven vanwege de verplichting van beroepsgeheim van advocaten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

EH-Advocatenkantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de passende maatregelen getroffen om een passend beveiligingsniveau te voorzien. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@emmyhallaert.be of geadresseerd aan Emmy HALLAERT, advocaat, EH-Advocatenkantoor, Hoogdorpsstraat 64z, 3570 ALKEN. 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

EH-Advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen als advocaat (Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek), doordat u gebruik maakt van onze diensten in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een contractuele relatie en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw gegevens ontvangen van derden zoals andere advocaten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

Identificatie- en of contactinformatie, zoals: 

- Voor- en achternaam  

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch en/of in vergaderingen

- Financiële informatie zoals: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder,…

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.(Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.) 

EH-Advocatenkantoor verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u met uitdrukkelijke toestemming of wanneer dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (in een gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedure):

- strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

- persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:  

EH-Advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende rechtsgronden:  

- voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, alsook het factureren en opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;  

- om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten (bv. belasting- en boekhoudreglementering);

- ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;

- voor de vervulling van een taak die aan advocaten is opgedragen;

- voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EH-Advocatenkantoor of van derden;

- voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

- de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;

- het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

- u te informeren over wijzigingen van onze diensten;

- om onze producten en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:  

EH-Advocatenkantoor neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:  

EH-Advocatenkantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van EH-Advocatenkantoor waaronder wettelijke bewaartermijnen/ verjaringstermijnen. Als algemene regel worden gegevens in het kader van een contractuele relatie bewaard tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie, tenzij we ze langer nodig hebben voor onze bedrijfsvoering (gerechtvaardigd belang) of tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen/ verjaringstermijnen zijn.  

  Delen van persoonsgegevens met derden:  

EH-Advocatenkantoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.  

Mogelijke ontvangers zijn : overheidsdiensten, politie en gerechtelijke overheden, tegenpartijen en hun advocaten, verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen, boekhouders, advocaten, experten. Onze IT, cloud en software leveranciers kunnen ook toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

EH-Advocatenkantoor zal erop toezien dat deze derden de wettelijke verplichtingen en garanties inzake de verwerking van persoonsgegevens naleven. Dit maakt een inspanningsverbintenis uit in hoofde van EH-Advocatenkantoor.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EH-Advocatenkantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@emmyhallaert.be of per brief geadresseerd aan Emmy HALLAERT, EH-Advocatenkantoor, Hoogdorpsstraat 64z, 3570 ALKEN.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  

EH-Advocatenkantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek. 

U dient wel voor ogen te houden dat EH-Advocatenkantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.(U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.)  

EH-Advocatenkantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:  

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

Contact@apd-gba.be

EH-Advocatenkantoor behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De laatste herzieningsdatum bovenaan deze privacyverklaring zal dan worden aangepast. De gewijzigde privacyverklaring zal dan gelden vanaf die herzieningsdatum.  

 


Adres

Reppelerweg 309
3950 Bocholt 

Contact

E. info@emmyhallaert.be
G. +32 (0)475 27 07 63 

...

T. +32 (0)11 92 05 63
F. +32 (0)11 98 85 12