Samen op weg naar een aanvaardbare oplossing

ALGEMENE VOORWAARDEN


Alle tarieven zijn BTW exclusief.

Wanneer de cliënt een wijzigende verloning voor kosten en erelonen wenst te bekomen, zal dit voorwerp moeten zijn van een schriftelijk akkoord, vooraleer de werkzaamheden aanvatten, tussen hemzelf en het kantoor.

Wanneer een zaak over meerdere jaren loopt zullen tarieven op het ogenblik van de afsluiting van de zaak altijd van toepassing zijn, zonder dat de cliënt een wijzigingsaankondiging moet worden toegezonden, zonder dat de cliënt daar aanspraak kan op maken, zonder dat de cliënt dit ontbreken kan inroepen om de kosten- en/of erelonen niet of aan verminderd tarief te betalen

Provisie-aanvragen zijn onmiddellijk en alleszins vòòr aanvang der werkzaamheden betaalbaar: Onverminderd het verschuldigd blijven van de provisie-aanvraag en onder voorbehoud van de definitieve afrekening van staat van kosten en erelonen behoudt de advocaat zich het recht voor zijn werkzaamheden en prestaties te staken bij niet betaling op de vervaldag zonder dat dit zijn professionele aansprakelijkheid in het gedrang brengt en dit in elke stand van procedure of geschil.

Afsluitende kosten- en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 14 dagen

Betwistingen van kosten- en ereloonstaten : enkel schriftelijk en gemotiveerd binnen de 5 werkdagen na datum van uitschrijving ervan, bij gebreke de provisie en/of kosten en ereloonstaat is aanvaard door de cliënt .

Bij ontvangst van derdengelden door ons kantoor aanvaardt de cliënt in principe, met oog op onmiddellijke doorstorting, de compensatie met niet geprotesteerde kosten- en ereloonstaten.

Alle betalingsaanvragen die onbetaald blijven na 14 dagen geven het recht de werkzaamheden te onderbreken, op te schorten of te beëindigen, mits schriftelijke aankondiging aan de betalingsverschuldigde partij.

Het cliënteel aanvaardt de communicatie in een dossier via aangetekende of via gewone postzending, e-mail, sms, telefoon, telefax of conference-calls, in het algemeen communicatie al dan niet via internettoepassingen, zonder dat het kantoor op enige wijze een verwijt kan worden gericht of aansprakelijk kan worden gehouden voor informatie die aldus in handen van derden zou vallen.

De provisie- en afsluitende kosten- ereloonstaten van het kantoor zijn onderworpen aan de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met een intrestvoet van 11,5% op jaarbasis (Belgisch Staatsblad 14/01/2008 ) en een forfaitair schadebeding van 10% op de gevorderde betaling, bij gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering door derden , zonder dat een formele ingebrekestelling, noch een aangetekende aanmaning moet worden bezorgd .

Adres

Reppelerweg 309
3950 Bocholt

Contact

E. info@emmyhallaert.be
G. +32 (0)475 27 07 63 

...

T. +32 (0)11 92 05 63
F. +32 (0)11 98 85 12